Gnojenje paradižnika in paprike - Klub Gaia

Gnojenje paradižnika in paprike

Pozdravljeni! Prosim za nasvet:V rastlinjaku že četrto leto sadimo paradižnik in papriko.Zamenjava zemlje letos ni možna. S čim naj pognojim.Ali je kakšna možnost,da bi paradižnik in paprika lažje prenašala visoko vročino, ker je rastlinjak preveč zaprt. Hvala in lep pozdrav.
Spoštovani

Za gnojenje paradižnika in paprike uporabite dolgodelujoče organsko gnojilo plantella organik K, ki ima dodan naravni vir kalija (K). Tako imata paradižnik in paprika okusnejše in večje gomolje, ki imajo tudi boljšo skladiščno sposobnost. rastlinejk je treba zračiti, da ni prevroče. V po­let­nih mesecih se tem­pe­ra­tu­re v rast­li­nja­ku že zgo­daj zju­traj povzp­ne­jo nad 30 oC. Tako vi­so­ke tem­pe­ra­tu­re pa zmanj­ša­jo ka­li­vost cvet­ne­ga pra­hu pa­ra­diž­ni­ka in pa­pri­ke. To po­me­ni, da je op­lod­nja zelo šib­ka. Sla­ba op­lod­nja pa po­me­ni manj­še, v naj­slab­šem pri­me­ru celo de­for­mi­ra­ne plo­do­ve. Za­ra­di vi­so­kih tem­pe­ra­tur po­dalj­ša­jo braz­de cve­tov iz ovo­ja pra­šni­kov, je pre­pre­če­na tudi sa­moo­plod­nja, ki daje naj­bolj­še in naj­več­je plo­do­ve. Po­sle­di­ca so spet manj­ši plo­do­vi ali de­for­mi­ra­ni plo­do­vi. Po­go­sto za­ra­di obeh de­jav­ni­kov op­lod­nja tudi iz­pa­de, zato je v teh eta­žah ve­li­ko manj plo­dov, pa še ti so manj­ši. Zračenje je torej nujno!

Lep pozdrav
Za komentiranje se prijavite