Pogoji uporabe spletnih strani Klub Gaia - Klub Gaia
Show menu

Pogoji uporabe spletnih strani Klub Gaia

S temi Pogoji uporabe spletne strani Klub Gaia podjetje Unichem d.o.o., Sinja Gorica 2, 1360 Vrhnika, določa pravice in obveznosti upravljavca spletne strani ter obiskovalcev spletnih strani pod domeno www.klubgaia.com.

  • Izrazi, uporabljeni v teh Pogojih uporabe spletne strani imajo naslednji pomen:
  • Pogoji so vsakokrat veljavni Pogoji uporabe spletne strani Klub Gaia;
  • Spletne strani so spletne strani dostopne pod domeno www.klubgaia.com;
  • Upravljavec je podjetje Unichem d.o.o., Sinja Gorica 2, 1360 Vrhnika, matična številka 5289203000, vpisana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani;
  • Uporabnik je vsaka fizična ali pravna oseba, ki z uporabo spletnega brskalnika dostopa do spletnih strani pod domeno www.klubgaia.com;
  • Piškotek je majhna datoteka, ki se shrani na terminalni opremi uporabnika ob obisku spletne strani. Piškotki vsebujejo različne informacije, ki jih spletna stran prebere, ko jo uporabnik (ponovno) obišče. Uporablja jih večina sodobnih spletnih strani.

Delovanje spletnih strani ter omejitev odgovornosti

Upravljavec si bo prizadeval zagotoviti nemoteno in brezhibno delovanje Spletnih strani, ažurnost in točnost vsebin na Spletnih straneh in vzpostavitev delovanja Spletnih strani v primeru izpada delovanja.

Uporabniki vsebine na Spletnih straneh uporabljajo na lastno odgovornost.

Upravljavec ne odgovarja za morebitno netočnost in neaktualnost objavljenih vsebin oziroma nedosegljivost Spletne strani, za motnje pri dostopu do ali za motnje pri uporabi Spletne, za slabšo kakovost le-te ali katerokoli drugo napako na in v zvezi s Spletno stranjo.

Upravljavec prav tako ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi Uporabniku ali katerikoli drugi osebi nastala zaradi ali ob obisku Spletne strani, ne glede na razlog nastanka škode, razen v primeru, ko je nastala škoda posledica velike malomarnosti ali naklepnega ravnanja Upravljavca.

Upravljavec lahko na Spletni strani uporablja povezave do drugih spletnih strani, ki niso pod nadzorom Upravljavca. Za informacije in gradiva ter druge vsebine, ki so na voljo na spletnih straneh tretjih oseb Upravljavec ne odgovarja in ne prevzema odgovornosti. Uporabnikom svetujemo, da skrbno preberejo pogoje uporabe in izjave o zasebnosti na vseh spletnih straneh tretjih oseb pred uporabo takšne spletne strani oziroma preden preko njih objavijo ali posredujejo svoje osebne ali druge podatke.

Dovoljena uporaba spletnega mesta

Spletno mesto ni dovoljeno uporabljati za katerikoli drug namen ali način od dovoljenih namenov uporabe.

Dovoljen namen in/ali način uporabe Spletnega mesta je uporaba s standardnim spletnim brskalnikom preko protokola »http«, za namen informiranja o ponudbi, pogojih in vsebini storitev Upravljavca. Vsa in vsakršna drugačna uporaba je prepovedana.

V primeru nedovoljene uporabe Spletnega mesta lahko upravljavec na kakršenkoli tehnično izvedljiv način prepreči ali omeji uporabo Spletnega mesta takemu uporabniku. To določilo ne posega in ne zmanjšuje pravice Upravljavca do drugih z veljavno zakonodajo dopuščenih ukrepov, vključno a ne omejeno na prijavo na ustrezne organe oz. organizacije ipd.

Pravice intelektualne lastnine

Uporabnik ne glede na obseg ali vrsto uporabe Spletnih strani ne pridobi nobene pravice intelektualne lastnine v zvezi z vsebinami, arhitekturo, obliko ali drugimi elementi Spletne strani. Vsi in vsakršni elementi Spletnih strani so zavarovani z avtorskimi in/ali drugimi pravicami intelektualne lastnine, ne glede na dejstvo ali so take pravice posebej razvidne iz ustreznih javnih registrov (npr. patent, model, znamka) ali ne.

Uporaba elementov Spletnih strani za katerikoli drug namen kot je seznanitev z njihovo vsebino, zlasti s ponudbo in uporabo storitev, ki jih nudi Upravljavec, je brez vnaprejšnjega pisnega soglasja Upravljavca prepovedana.

V primeru, da se na Spletni strani nahaja zaščitena blagovna ali storitvena znamka, ki ni v lasti Upravljavca, je taka registrirana znamka last njenega lastnika in se šteje, da je objavljena s soglasjem takega lastnika oz. je objavljena v skladu s pravili za uporabo blagovnih znamk, ki veljajo za tako znamko ali drugo pravico intelektualne lastnine.

Predlogi, reklamacije, pritožbe in reševanje sporov

Uporabniki lahko kakršenkoli reklamacije, pritožbe ali predloge sporočilo po e-pošti na naslov info@klubgaia.com ali po pošti na Klub Gaia, Sinja Gorica 2, 1360 Vrhnika.

Končne določbe

Upravljavec sme brez predhodnega opozorila prekiniti delovanje Spletne strani, če zaradi napake, okvare, naravne ali druge nesreče ter iz drugih podobnih vzrokov tehnično ne more zagotavljati Spletne strani oz. izvajati storitev in če je to potrebno zaradi vzdrževalnih del na omrežju oz. drugi infrastrukturi.

Vsi spori, ki izhajajo iz uporabe Spletne strani se rešujejo v skladu s pravnim redom Republike Slovenije. Za reševanje sporov, ki niso rešeni s postopkom iz prejšnjega odstavka tega člena, je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Upravljavec sme kadarkoli spremeniti ali dopolniti te Pogoje, tako da v okviru Spletne strani običajno zanesljiv način objavi spremembe. Šteje se, da uporabnik soglaša s spremembami Pogojev, če po objavi sprememb nadaljuje z uporabo Spletne strani.

Ti Pogoji začnejo veljati z dnem objave na spletnih straneh, dostopnih pod domeno www.klubgaia.com.

Kakršnokoli spremembo izjave o varovanju zasebnosti bomo objavili na tem mestu.

Vrhnika, 5.5.2010